کتابها

کتابها

شریعتی، شهرام; کریمی، میلاد; نصرتی، محسن;. (1396). دستورالعمل Valmin (آخرین ویرایش)/ دستورالعمل استرالیایی برای ارزیابی اقتصادی و سرمایه گذاری در ذخایر معدنی. تهران: انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

گواهی ثبت آثار مشترک ادبی و هنری

شریعتی، شهرام. (1391). معادن و صنایع معدنی از نگاه قوانین. تهران: انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.

آقانباتی، علی; شریعتی، شهرام. (1386). مجموعه کامل قوانین و مقررات بخش معدن و صنایع معدنی ایران. تهران: انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.

افزودن ماژول جدید
0%