کتاب‌های جدید در دست انتشار

کتاب‌های جدید در دست انتشار

دستورالعمل VALMIN

دستورالعمل استرالیایی گزارش عمومی در خصوص ارزیابی های فنی و ارزش گذاری دارایی های معدنی

(آخرین ویرایش)

دستورالعمل استرالیایی برای گزارش دهی نتایج اکتشاف، منابع و ذخایر معدنی (دستورالعملJORC)

دستورالعمل استرالیایی شرایط شخص صلاحیت دار برای تنظیم گزارش نتایج اکتشاف، منابع و ذخایر معدنی

راهنمای SME

برای گزارش دهی نتایج اکتشاف، منابع و ذخایر معدنی

دستورالعمل SME

دستور العمل روسی برای گزارش دهی نتایج اکتشاف، منابع و ذخایر معدنی 

(دستورالعمل NAEN)

الگوی بین المللی برای گزارش دهی نتایج اکتشاف، منابع و ذخایر معدنی (CRIRSCO)

دستورالعمل آفریقای جنوبی برای گزارش دهی نتایج اکتشاف، منابع و ذخایر معدنی

(دستورالعمل SAMREC)

دستورالعمل اتحادیه اروپا برای گزارش دهی نتایج اکتشاف، منابع و ذخایر معدنی

دستورالعمل PERC

دستورالعمل کانادایی ارزش گذاری دارایی های معدنی
دستورالعملCIMVAL

مجوزها

افزودن ماژول جدید
0%